Chúng tôi xây dựng một nguồn quỹ để hổ trợ các dự án, nhóm trẻ, tổ chức sáng tạo cộng đồng. Chúng tôi hiểu được những khó khăn mà họ gặp phải trong vấn đề tài chính trong khi nguồn lực và khả năng thì dồi dào. Hãy tham gia và trở thành một thành viên của Quỹ Sáng Tạo Thánh Giuse

TÌM CHÚNG TÔI TRÊN