POSTER Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Tổng lãnh thiên thần Michael, được đề cập trong Sách Đanien, “Và này Michael, một trong các tướng hàng đầu đã đến trợ lực với ta…. Và không có một ai tăng sức cho ta đấu với các vị ấy, trừ phi là Michael, (thần sứ) tướng của các ngươi” (Đaniel 10,13.22) và trong Khải […]

Slideshow Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần

Chia sẽ File Slideshow Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần MICAE – GABRIEL – RAPHAEL – 28/09 “Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1, 47-51) ________________________________ Nguồn Catholic Cover 0 0

Các Tổng lãnh Thiên Thần (Archangels)

Các cậu có bao giờ thắc mắc vì sao tên các thiên thần thường có hậu tố “EL” hông ta? Trong tiếng Hipri, “EL” là tên gọi của Chúa, và chúng ta có: – Michael : Ai bằng Thiên Chúa? – Gabriel : Sức mạnh của Chúa – Raphael: Thiên Chúa chữa lành Tất nhiên […]