Font Chữ Nghệ Thuật Selfie [Script ]

Font Chữ Nghệ Thuật: Selfie Trước thái độ ba lần chối Thầy của Phêrô, Chúa không đòi hỏi Phêrô ba lần xin lỗi hay để trừng phạt, song ba lần Chúa muốn được nghe Phêrô nói “con yêu mến Thầy”. Như trước đây với Madalêna, lần này là Phêrô và sau này là mỗi người […]