Các Tổng lãnh Thiên Thần (Archangels)

Các cậu có bao giờ thắc mắc vì sao tên các thiên thần thường có hậu tố “EL” hông ta? Trong tiếng Hipri, “EL” là tên gọi của Chúa, và chúng ta có: – Michael : Ai bằng Thiên Chúa? – Gabriel : Sức mạnh của Chúa – Raphael: Thiên Chúa chữa lành Tất nhiên […]