Font Chữ Việt Hoá Sanelma – Thánh Augustino

Thánh Augustino: “Yêu thương rồi hãy làm những gì bạn muốn!“ Sự thiện hảo chính là để tán dương con tim của nó, nhưng chính nó không phải là sự cao ngạo thuần túy, mà là Thiên Chúa, Đấng xuất hiện vì đức vâng lời, chỉ những điều khiêm tốn và hiền hậu của Ngài […]