Font Chữ Nghệ Thuật Việt Hoá GRAFICA

Font: GRAFICA “Tôi có một lòng yêu mến sâu sắc dành cho Thánh Giuse vì ngài là con người của thinh lặng và sức mạnh. Trên bàn làm việc của mình, tôi có một bức tượng Thánh Giuse đang ngủ. Thậm chí ngay cả khi ngủ, thì thánh nhân cũng vẫn đang chăm sóc cho […]